Zrób coś dla innych i dla siebie

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Możesz liczyć na naszą pomoc

Według badań prof. Bolesława Samolińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na alergię cierpi 14 mln Polaków. Problemy z zatokami, astma , pochp itp schorzenia dotyczą wielu z nas.

A problem jest poważny ponieważ np. nieleczona lub leczona niewłaściwie alergia prowadzi do astmy.

Alergicy bardzo często leczeni są na katar czy przeziębienie nieświadomi prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo z reguły prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej. W Polsce występuje ogromny problem związany z niedorozpoznaniem astmy, co oznacza, że wielu chorych nie jest świadomych swojej choroby, a pojawiające się objawy takie jak kaszel czy duszność traktuje jako objawy przeziębienia czy nasilenie alergii. Ogółem odsetek astmatyków z nierozpoznaną chorobą szacowany jest na 67%, natomiast wśród dzieci chorujących na astmę 78% nie wie o swojej chorobie. Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą dzieci i osób do 30. roku życia – w tej grupie stanowi najpoważniejszy problem zdrowotny nawet w zestawieniu z chorobami układu krążenia i chorobami narządu ruchu. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych na astmę choruje co 10 dziecko.

W wielu przypadkach dzieci są leczone niepotrzebnie i bezskutecznie antybiotykami zamiast lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w astmie. Co roku w naszym kraju z powodu astmy umiera 1,5 tys. osób – średnio co 6 godzin przypada jeden zgon.

Badania kliniczne przeprowadzone w licznych ośrodkach medycznych na świecie potwierdziły wysoką skuteczność (do 84%) suchego aerozolu w stosunku do wszystkich schorzeń układu oddechowego.

Tajemnica skuteczności haloterapii tkwi w prostocie.
Sól poprzez uruchomienie procesu fagocytozy wspomaga odżywienie tkanek i resorpcję ognisk zapalnych. Skutkuje to zlikwidowaniem procesu zapalnego i pobudzeniem procesów odpornościowych.
W procesie sekretolizy upłynniając jednocześnie wydzielinę oczyszcza układ oddechowy z zalegającego śluzu. Poprawia to wydolność oddechowa, a co za tym idzie wydolność całego organizmu.

W związku z tym ze inhalacje będą miały charakter grupowy można liczyć na integracje społeczeństwa i podnoszenie świadomości zdrowotnej.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO dostrzega ten problem na całym świecie i wzywa do pojęcia profilaktyki.

Już dziś każdego roku z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego umiera ponad 4,2 mln osób na świecie. Problem ten wciąż narasta i jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań zmierzających ku zatrzymaniu tej epidemii, doprowadzi to do znacznego pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Rada Unii Europejskiej  wzywa do rozwiązania problemu chorób cywilizacyjnych związanych z zanieczyszczenie powietrza.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ w Projekcie konkluzji p.t. „Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci” „WZYWA państwa członkowskie, by: w krajowych lub regionalnych lub lokalnych programach zdrowotnych należycie uwzględniły profilaktykę, wczesne diagnozowanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci (…)”
Zgodnie z wezwaniem Rady Unii Europejskiej celem naszych działań jest walka z problemem chorób układu oddechowego u dzieci.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje możliwość samorządom terytorialnym możliwość wdrażania programów zdrowotnych.

Art. 48.
3. Programy, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności:
1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów;
3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

Ministerstwo Zdrowia jako główne problemy zdrowotne traktuje w pierwszej kolejności:
Choroby układu oddechowego oraz choroby układu krążenia.

OPIS ; CZAS REALIZACJI ; KOSZTY EKSPLOATACYJNE 

Tężnia solna wymaga:

 • uzyskanie warunków dostępu do sieci energetycznej czas maksymalny 30 dni o czym mówi art.7 Prawa Energetycznego, Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek przyłączenia do sieci bez zbędnej zwłoki i wbrew obiegowym opiniom w Prawie Energetycznym nie występuje termin 18 miesięcy !!! Warunki wydane przez Zakład Energetyczny zawierają ewentualne koszty przyłączenia. Istnieje również możliwość włączenia się w proces budowy przyłącza w celu przyśpieszenia wykonania przyłącza. Kwestie te reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
  Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz. 668) w §13 do §17.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy

  nie wymaga dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • adaptacja projektu budowlanego maksymalnie 14 dni
 • uzyskanie pozwolenia na budowę maksymalnie 60 dni
 • budowa trwa 3-5 tygodni
 • koszt soli 150 zł / rok
 • koszt energii elektrycznej zależny od warunków atmosferycznych
 • koszt obsługi zależny od usytuowania obiektu

Zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej.

w sprawie przyłączania do sieci. Nie wynika również z faktów, bo w  praktyce  na Woli kwestia przyłącza została wykonana na podstawie warunków wydanych przez Zakład Energetyczny, była integralną częścią inwestycji i w żaden sposób nie opóźniła realizacji prac budowlanych. Podobnie było w Międzylesiu i na Targówku.

Warunki podłączenia wydane przez Zakład Energetyczny są wiążące i to one określają sposób wykonania, a Energetyka ma na ich wydanie maksymalnie 30dni.  Można o nie wystąpić w dowolnym momencie jeszcze przed realizacją inwestycji. Nikt nie jest w stanie określić czasu realizacji przyłącza jeśli nie wystąpił o warunki. Tymczasem decyzje negatywne uzasadniane były wyimaginowanym czasem podłączenia 18 miesięcy.  z czego wynika 18 miesięcy ???

Dlaczego w żadnej decyzji nie ma wskazanej podstawy prawnej??? Taka  postawa urzędników jest sprzeczna z  Kodeksem Postępowania Administracyjnego, który wyraźnie określa obowiązki urzędnika w zakresie posługiwania się przepisami przy wydawaniu decyzji. W tym przypadku zaburzona została zasada pogłębiania zaufania do władzy bowiem argument 18 miesięcznego oczekiwania na podpięcie do sieci nie ma umocowania w prawie.

Czy aby na pewno jest to zgodne z  KPA, który wyraźnie ustala zasady i obowiązki urzędników:
Art. 8. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Sądy Administracyjne bardzo często uchylają  decyzje urzędnicze posiadające wady natury prawnej.

Pierwsza na świecie tężnia solna z wykorzystaniem suchego aerozolu solnego powstała w Warszawie na Woli w zabytkowym parku Sowińskiego. W 2020 w Międzylesiu i na Targówku, w planach są następne w Supraślu i kilka innych

Decyzje dotyczące inwestycji poprawiających stan zdrowia publicznego powinny mieć  nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes publiczny.