Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania.
Forma i funkcja obiektu  tężnia solna z suchym aerozolem solnym
Budowa tężni solnej Uzdrowisko w mieście
Dokumentacje projektowa obejmuje wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składając się na kompletną dokumentację.
Zamawiający udzieli stosownych upoważnień aby umożliwć Wykonawcy pozyskanie wszystkich materiałów, uzgodnień i decyzji niezbędnych do stworzenia dokumentacji projektowej.
Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami prawa, co zostanie poświadczone oświadczeniem Wykonawcy. Projekty przed ostatecznym przekazaniem muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności.

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie: Stowarzyszenie Haloterapia Polska

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Projekt i Wykonanie tężni solnej z suchym aerozolem solnym w parku przy ul. Fiołkowej na działce nr 5, gmina….. wraz z niezbędną instalacją elektryczną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego)

Lokalizacja przedsięwzięcia, obecne zagospodarowanie i użytkowanie

Lokalizacja: Park przy ul. Fiołkowej, działka nr 5, gmina ….. (szczegółowa lokalizacja określona na mapce stanowiącej Załącznik nr 1)
Obecne zagospodarowanie i użytkowanie: teren zielony, nieutwardzony, użytkowany na cele rekreacyjne (zgodnie z planem zagospodarowania …. )
Istniejące sieci zagospodarowania terenu
W pobliżu terenu, na którym planowana jest inwestycja, znajdują się przyłącza sieci elektroenergetycznej, jak również słupy oświetleniowe.

Uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą nr 2154 z dnia 15 lipca 2011 r. Zgodnie z w/w planem działka nr 5873 przeznaczona jest na obiekt użyteczności publicznej .

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac

Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dot. budowy tężni solnej z suchym aerozolem solnym a następnie wykonanie tężni w parku przy  na działce nr 1 gmina Zdrowie

Wymiary tężni solnej:

Powierzchnia: ok 55 m²
Średnica: 8 m
Wysokość: ok. 4 m

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowany obiekt w postaci tężni będzie stanowił element rekreacyjny i rehabilitacyjny w parku, uzupełniony o tablice informacyjną i w miarę potrzeb w elementy towarzyszące jak ławki i kosze na śmieci.
Inhalacje odbywają się w ruchu spacerowym krokiem, co wymusza pogłębienie oddechu. Mikrocząsteczki suchego aerozolu solnego docierają wówczas do najgłębszych części drzewa oskrzelowego, co potęguje oczyszczenie układu oddechowego. Dzięki oddziaływaniu bezpośrednio na miejsce schorzenia, czyli błonę śluzową dróg oddechowych, terapia jest wysoce skuteczna, co potwierdzają badania kliniczne. Inhalatorium z użyciem suchego aerozolu solnego daje możliwość funkcjonowania przez cały rok. Z uwagi na wykorzystanie naturalnej dla organizmu substancji NaCl, terapia jest bezpieczna i może być stosowana przez osoby z każdej grupy wiekowej. Konstrukcja tężni zapewnia również udogodnienia i możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne

Rozwiązania projektowe powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie tworzenia dokumentacji.

Wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych

Tężnia solna jako obiekt w konstrukcji drewnianej w kształcie ośmiokąta lub okrągłego kształtu, który jest najbardziej optymalny pod kątem użytkowania i utrzymania odpowiedniej koncentracji suchego aerozolu solnego. Wysokość obiektu maksymalnie 4,8m średnica w podstawie ok. 8m. Obiekt musi być zaprojektowany z uwzględnieniem osłon inhalacyjnych jako zabezpieczenie przed utratą aerozolu. Najlepiej w postaci deski elewacyjnych gr. 20mm P+W (pióro-wpust) mocowane pomiędzy słupami konstrukcyjnymi dodatkowo z zewnętrznej strony osłona pokryta matą wiklinową nawiązaującą wyglądem do tężni tradycyjnych. W celu doświetlenia przewiduje się naświetla w środkowej części każdego segmentu na całej wysokości o szerokości około 60cm, w postaci poliwęglanu komorowego o grubości 16mm.
Proces technologiczny w tężni solnej będzie polegał pobraniu powietrza atmosferycznego w ilości nie mniejszej niż 400m³/h z zewnątrz i skierowanie do centralnego elementu tężni, w którym zamontowane będą urządzenia wytwarzające suchy aerozol solny. W bloku przygotowania powietrza będzie ono filtrowane filtrem EPA klasy E10 wychwytującym 100% cząstek PM2,5 i PM10 oraz 95% cząstek 0,3µm. Czerpnia powietrza powinna zawrzeć się w obrysie ustalonym przez słupy konstrukcyjne. W celu zapewniania poprawnej pracy halogeneratora przewiduje się blok obróbki powietrza, którego parametry należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta halogeneratora. Po procesie obróbki, powietrze wzbogacone będzie mikrocząsteczkami NaCl. Tak wzbogacone powietrze trafi do przestrzeni inhalacyjnej, gdzie będzie mogło być wdychane przez spacerowiczów.Elementy wykonawcze bloku przygotowania powietrza załączane są przez sterowanie będące integralną częścią halogeneratora. Szczegółowe informacje o parametrach powietrza dostarcza wybrany dostawca generatora suchego aerozolu solnego.
Obudowa urządzeń technicznych, w którym zainstalowany będzie blok przygotowania powietrza oraz halogenerator, stanowić będą deski elewacyjne gr. 20mm
Jako zabezpieczenie wstępu w czasie gdy tężnia nie działa przewiduje się zaprojektowanie bramki dwuskrzydłowej.Na czas działania tężni skrzydła bramki będą otwierane i blokowane w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie przez osoby do tego nieupoważnione. Konstrukcja bramki wykonana z litego drewna.

Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zachowanie jednego poziomu płaszczyzny poruszania się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu (brak progów). Spadki powierzchni ruchu nie przekraczają 2%.

Wymagania, założenia w zakresie instalacji

Przyłącze energetyczne o mocy przyłączeniowej 6kW.

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Budowa obiektu nie może powodować konieczności wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie.
Inhalacje odbywają się w ruchu spacerowym krokiem, ale na potrzeby osób potrzebujących lub chcących odpocząć należy zaprojektować dwie ławki drewniane kotwione do podłoża zamontowane po obu stronach wejścia.

Część informacyjna

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Plan sytuacyjny określający położenie przedmiotu zamówienia
Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia
Istniejąca dokumentacja techniczna